Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. Du får här information om projektet och vad det innebär att delta.

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta oss på e-post: mom2b@kbh.uu.se.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Förlossningsdepression kallas det när kvinnor drabbas av nedstämdhet under graviditeten och upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förlossningsdepression. Detta kan leda till lidande och problem för den drabbade mamman och hennes barn. Det finns effektiva behandlingsalternativ. Om forskningen hittar bättre sätt att identifiera kvinnor med hög risk för förlossningsdepression skulle fler kunna få vård tidigt.

Under graviditeten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för komplikationer. Ett exempel är för tidig födsel, när barnet föds innan 37 graviditetsveckor. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyfödda. I Sverige är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forskningen ger bättre kunskap för att förutsäga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas skulle en del komplikationer kanske kunna förhindras.

Med hjälp av smartphones går det att samla in information om människors vardagsliv. Exempel på mätningar är hur mycket en person förflyttar sig och hur aktiv den är på sociala medier. Sådana mätningar har i tidigare studier kunnat förutsäga psykiskt mående, men det har inte studerats hos gravida kvinnor eller nyblivna mammor. Ingen har heller studerat om mätningarna kan förutsäga komplikationer under graviditeten och vid förlossningen.

Syftet med studien

Syftet är att använda en app, MOM2B, för att förbättra upptäckandet av kvinnor som har en högre risk att drabbas av psykisk eller fysisk sjuklighet under graviditet och förlossning.

Hur går studien till?

Du kan delta i studien om dessa tre punkter stämmer in på dig:

  • Jag är gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan.
  • Jag använder just nu min egen smartphone.
  • Jag är minst 18 år gammal.

I slutet av den här informationen kan du välja vilka delar av studien du önskar delta i. Som deltagare kan du välja att bidra med:

  • Att svara på frågor via den här appen om din hälsa, livsstil och bakgrund samt om barnet. Frågorna är sammanställda av forskarteamet och undersöker möjliga riskfaktorer. Frågor skickas ut ungefär 1-2 gånger per vecka och innehåller som regel ca 5 frågor, max ca 15 frågor.
  • Uppgifter om din allmänna mobilanvändning. Med detta menas hur mycket internet du använder, hur mycket av mobilens processor du använder, hur ofta du har tillgång till internet och hur ofta laddaren är inkopplad. Informationen samlas passivt utan att du behöver skriva in den.
  • Uppgifter om hur mycket du förflyttar dig. Då används telefonens GPS och accelerometer. Vi sparar inte några specifika GPS-koordinater, utan bara information om hur du rört dig i förhållande till en slumpmässigt utvald plats (t.ex. 100 m norrut, sen 50 m österut, osv.). Informationen samlas passivt utan att du behöver skriva in den.
  • Uppgifter om hur aktiv du är på sociala medier. Det som mäts är antal gånger du ”gillar” något, postar en statusuppdatering eller skickar ett meddelande. Bara antalet aktiviteter sparas, inte innehållet. Vad du gillar eller vilken text du skrivit till vem sparas inte. De sociala medier som ingår är Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Snapchat. Informationen samlas passivt utan att du behöver skriva in den.
  • Att spela in ljudet när du läser upp texter eller siffror som vi skickar ungefär en gång per månad. Med hjälp av dessa textinspelningar undersöker vi t.ex. taltempo och röstläge.
  • Uppgifter från nationella hälsoregister om din hälsa, livsstil och bakgrund från ett år före förlossningen till 15 år efter förlossningen. Exempel på information som kan inhämtas är diagnoser du får i kontakt med vården, utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. Uppgifterna hämtas via Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att besvara frågor om psykisk hälsa kan innebära en risk för känslomässig påfrestning eftersom vissa frågor kan uppfattas som känsliga. Du har dock resurser tillgängliga om det skulle hända och du väljer själv vilka frågor du vill svara på.

Om dina enkätsvar skulle tyda på allvarliga symptom kommer du att få ett automatiskt meddelande med information om hur du kan söka vård. Eftersom dina svar är anonyma kan vi inte kontakta dig, men du kan kontakta oss på e-post.

Trots att forskargruppen vidtar åtgärder för att uppnå mycket hög datasäkerhet (som att lagra data under kod istället för identitet, kryptera data direkt vid insamling och förvara data på Uppsala Universitets servrar med hög nivå av fysisk och elektronisk säkerhet) är det omöjligt att helt utesluta dataintrång. Om dataintrång mot förmodan skulle ske kommer det att hanteras enligt gällande lagstiftning.

Finns det några fördelar?

Du som deltagare får tillgång till en kunskapsbank i MOM2B-appen om hälsa under graviditet och efter förlossning. Du får också möjlighet att skicka in förslag på nya ämnen till kunskapsbanken. Utöver detta kommer deltagandet inte ge några omedelbara fördelar.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig i forskningssyfte. Den rättsliga grunden är forskning som utförs av statliga universitet är en uppgift av allmänt intresse (EU:s dataskyddsförordning). Här beskriver vi hur vi skyddar dina uppgifter.

Kodnummer

Du får automatiskt ett kodnummer så att inga uppgifter lagras tillsammans med din identitet. När vi analyserar uppgifterna och redovisar resultaten kommer du att förbli anonym. Svar på enkäter kommer att presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Kopplingen mellan ditt kodnummer och din identitet lagras på en isolerad plats, separat från de insamlade uppgifterna.

Kryptering

Direkt när uppgifter samlas in görs en kryptering. Detta betyder att informationen görs oläslig. Bara med krypteringsnyckeln blir uppgifterna läsliga. Alla transporter av data över nätverk görs med ytterligare en kryptering. Krypteringsnyckeln sparas på en lagringsenhet utan nätverkskoppling, som förvaras inlåst i ett kassaskåp på Uppsala Universitet.

Förvaring av datauppgifter

De insamlade uppgifterna sparas kodade och krypterade på en server vid Uppsala Universitet på obestämd tid. Inför våra analyser kommer krypteringen att låsas upp, men uppgifterna förblir kodade. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till uppgifterna. Vår huvudsakliga analys, s.k. maskininlärning, görs på datorer i ett låst utrymme på Uppsala Universitet som inte har någon nätverksuppkoppling. Detta innebär sammantaget att risken för dataintrång kraftigt minimeras.

Du kan välja att vissa av dina enkätsvar lagras i förenklad form på din smartphone under ”Min statistik”. Inga andra uppgifter lagras på själva telefonen.

Identifierbara personuppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part förutom de handläggare på Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån som hämtar information från hälsoregister för de deltagare som samtyckt till detta. Omedelbart efter sammanlänkningen avidentifieras all data igen genom kodning.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvar för dina personuppgifter har Uppsala Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare, Alkistis Skalkidou, telefon: 070 167 97 78 eller e-post: mom2b@kbh.uu.se. Dataskyddsombud nås på e-post: dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  Svaren på enkäter kommer att sammanställas statistiskt i anonym form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från projektet kommer att presenteras på vår hemsida, i vetenskapliga artiklar och på nationella och internationella konferenser. Studiens resultat kommer att presentera deltagarnas svar i grupper och dina individuella svar kommer inte att kunna spåras till dig.

Försäkring och ersättning

Som deltagare i denna studie täcks du av patientskadeföreningen. Ingen ersättning kommer att ges för att du deltar i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta huvudansvarig forskare, Alkistis Skalkidou (se nedan).

Du är också välkommen att kontakta oss på mom2b@kbh.uu.se om du har frågor kring studien.

Ansvarig för studien:
Professor Alkistis Skalkidou
Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa
Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala

E-post: mom2b@kbh.uu.se
Telefon: 070 167 97 78