Vilka vi är

Vår webbplats­a­dress är: http://​mom2b​.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besöka­re lämnar kommen­ta­rer på webbplat­sen samlar vi in de uppgif­ter som visas i kommen­tarsfor­mu­lä­ret samt besöka­rens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detek­te­ring av skräpmeddelanden.

En anony­mi­se­rad sträng som skapats utifrån din e-posta­dress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjäns­ten Grava­tar för att avgöra om du finns registre­rad där. Integri­tets­po­li­cyn för tjäns­ten Grava­tar finns på https://​automat​tic​.com/​p​r​i​v​a​cy/. När din kommen­tar har godkänts kommer din profil­bild att visas publikt tillsam­mans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplat­sen bör du undvi­ka att ladda upp bilder där EXIF-data inklu­de­rar data från GPS-lokali­se­ring. Besöka­re till webbplat­sen kan ladda ned och ta fram alla positio­ne­rings­upp­gif­ter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommen­tar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-posta­dress och webbplats­a­dress i cookie-filer. Detta är för din bekväm­lig­het för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgif­ter igen nästa gång du skriver en kommen­tar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfäl­lig cookie-fil för att kontrol­le­ra om din webblä­sa­re accep­te­rar cookie-filer. Denna cookie-fil innehål­ler ingen person­ligt identi­fi­er­bar infor­ma­tion och försvin­ner när du stäng­er din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara infor­ma­tion om din inlogg­ning och dina val för utform­ning av skärm­lay­ou­ten. Cookie-filer för inlogg­ning gäller i två dagar och cookie-filer för layout­val gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filer­na för inlogg­ning att tas bort.

Om du redige­rar eller publi­ce­rar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webblä­sa­re. Denna cookie-fil innehål­ler inga person­upp­gif­ter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redige­ra­de. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artik­lar på denna webbplats kan innehål­la inbäd­dat innehåll (exempel­vis videoklipp, bilder, artik­lar o.s.v.). Inbäd­dat innehåll från andra webbplat­ser beter sig precis på samma sätt som om besöka­ren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplat­ser kan samla in uppgif­ter om dig, använ­da cookie-filer, bädda in ytter­li­ga­re spårning från tredje part och överva­ka din inter­ak­tion med sagda inbäd­da­de innehåll, inklu­si­ve spårning av din inter­ak­tion med detta inbäd­da­de innehåll om du har ett konto och är inlog­gad på webbplat­sen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommen­tar kommer kommen­ta­ren och dess metada­ta att sparas utan tidsgräns. Anled­ning­en till detta är att vi behöver kunna hitta och godkän­na uppfölj­nings­kom­men­ta­rer automa­tiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För använ­da­re som registre­rar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de person­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil. Alla använ­da­re kan se, redige­ra eller radera sina person­upp­gif­ter när som helst (med undan­ta­get att de inte kan ändra sitt använ­dar­namn). Även webbplat­sens administ­ra­tö­rer kan se och redige­ra denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommen­ta­rer på denna webbplats kan du begära en export­fil med de person­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla uppgif­ter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla person­upp­gif­ter vi har om dig. Detta omfat­tar inte eventu­el­la uppgif­ter som vi är tvung­na att spara av administ­ra­ti­va, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommen­ta­rer från besöka­re kanske kontrol­le­ras via en automa­ti­se­rad tjänst för detek­te­ring av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information