Har du frågor om studien eller appen Mom2B?

Kon­tak­ta oss på vår e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se

Vi sva­rar dig så snart vi kan, men läser inte e-pos­ten var­je dag. Om du mår dåligt och behö­ver hjälp rekom­men­de­rar vi att du kon­tak­tar vår­den på tele­fon 1177 eller vän­der dig till din vårdcentral.

Ansvarig för studien

Alkis­tis Skal­ki­dou, Pro­fes­sor, Över­läka­re
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set, 751 85 Upp­sa­la

E-post: mom2b@​kbh.​uu.​se
Tele­fon: 070 167 97 78

Övriga medarbetare

Fotios Papa­d­o­pou­los, Docent och Lek­tor i psy­ki­a­tri
Insti­tu­tio­nen för Neu­ro­ve­ten­skap, Upp­sa­la universitet

Emma Frans­son, Docent i medi­cinsk psy­ko­lo­gi
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Upp­sa­la universitet

Cat­hri­ne Axfors, PhD, post-doc
Stan­ford University

Stav­ros Ili­a­dis, PhD, post-doc
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Upp­sa­la universitet

Emma Bränn, dok­to­rand
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Upp­sa­la universitet

Ulf Elofs­son, forsk­nings­as­si­stent
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Upp­sa­la universitet

Edith Ngai, Docent i infor­ma­tions­tek­no­lo­gi
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Upp­sa­la universitet

Diem Nguy­en, PhD
Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa, Upp­sa­la universitet