Information till forskningspersoner

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt - "MOM2B – en studie av perinatal hälsa med en smartphone-applikation och maskininlärningsmetoder". I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Har du fler frågor om studi­en är du välkom­men att kontak­ta oss på e-post mom2b@​kbh.​uu.​se eller söka svar bland vanli­ga frågor.

Vill du ladda ner forsk­nings-appen så kan du hämta den här.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Förloss­nings­de­pres­sion kallas det när kvinnor drabbas av nedstämd­het under gravi­di­te­ten och upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förloss­nings­de­pres­sion. Detta kan leda till lidan­de och problem för den drabba­de mamman och hennes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv. Om forsk­ning­en hittar bättre sätt att identi­fi­e­ra kvinnor med hög risk för förloss­nings­de­pres­sion skulle fler kunna få vård tidigt.

Under gravi­di­te­ten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för kompli­ka­tio­ner. Ett exempel är för tidig födsel, när barnet föds innan 37 gravi­di­tets­vec­kor. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyföd­da. I Sveri­ge är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forsk­ning­en ger bättre kunskap för att förut­sä­ga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas skulle en del kompli­ka­tio­ner kanske kunna förhindras.

Med hjälp av smartp­ho­nes går det att samla in infor­ma­tion om männi­skors vardags­liv. Exempel på uppgif­ter man kan registre­ra är hur mycket en person förflyt­tar sig och hur aktiv den är på socia­la medier. Sådana mätning­ar har i tidiga­re studi­er kunnat förut­sä­ga psykiskt mående, men det har inte stude­rats hos gravi­da kvinnor eller nybliv­na mammor. Ingen har heller stude­rat om mätning­ar­na kan förut­sä­ga kompli­ka­tio­ner under gravi­di­te­ten och vid förlossningen.

Syftet med studien

Syftet är att använ­da data som samlas in med en mobilapp för att stude­ra om man kan förbätt­ra identi­fi­e­ring av kvinnor med hög risk att drabbas av psykisk eller fysisk sjuklig­het under gravi­di­tet och förlossning. 

Hur går studien till?

Du kan delta i studi­en om dessa tre punkter stämmer in på dig:

 • Jag är gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan.
 • Jag använ­der just nu min egen smartphone.
 • Jag är minst 18 år gammal.

Som studi­e­del­ta­ga­re kan du själv välja vilka delar av studi­en du önskar delta i. Du kan bidra med:

 • Att svara på frågor i mobil-appen om din hälsa, livsstil och bakgrund, samt om barnet.
  Frågor­na är samman­ställ­da av forskar­tea­met och under­sö­ker möjli­ga riskfak­to­rer. Frågor skickas ut ungefär 1-2 gånger per vecka och innehål­ler som regel ca 5 frågor, max ca 15 frågor.
 • Uppgif­ter om din allmän­na mobilan­vänd­ning.
  Med detta menas hur mycket inter­net-data du använ­der, hur mycket av mobilens proces­sor du använ­der, hur ofta du är uppkopp­lad mot inter­net och hur ofta ladda­ren är inkopp­lad. Infor­ma­tio­nen samlas passivt utan att du behöver skriva in den.
 • Uppgif­ter om hur mycket du förflyt­tar dig.
  Då används telefo­nens GPS och accelero­me­ter. Vi sparar inte några speci­fi­ka GPS-koordi­na­ter, utan bara infor­ma­tion om hur du rört dig i förhål­lan­de till en slump­mäs­sigt utvald plats (t.ex. 100 m norrut, sen 50 m österut, osv.). Infor­ma­tio­nen samlas passivt utan att du behöver skriva in den.
 • Uppgif­ter om hur aktiv du är på socia­la medier.
  Det som mäts är antal gånger du ”gillar” något, postar en statusupp­da­te­ring eller skickar ett medde­lan­de. Bara antalet aktivi­te­ter sparas, inte innehål­let. Vad du gillar eller vilken text du skrivit till vem sparas inte. Infor­ma­tio­nen samlas passivt utan att du behöver skriva in den. De socia­la medier som ingår just nu är Facebook. Eventu­ellt kommer fler socia­la medie-tjäns­ter (t.ex. Instagram, Linke­dIn, Twitter och Snapchat) att anslu­tas vid ett senare tillfälle.
 • Att spela in ljudet när du läser upp texter eller siffror som vi skickar ungefär en gång per månad.
  Med hjälp av dessa textin­spel­ning­ar under­sö­ker vi t.ex. taltem­po och röstläge.
 • Uppgif­ter från natio­nel­la hälso­re­gis­ter och vårdkva­li­tets­re­gis­ter om din hälsa, livsstil och bakgrund från ett år före förlossningen till 15 år efter förlossningen.
  Exempel på infor­ma­tion som kan inhäm­tas är diagno­ser du får i kontakt med vården, utbild­ningsni­vå, inkomst och syssel­sätt­ning. Uppgif­ter­na hämtas via Social­sty­rel­sen, Statis­tis­ka Central­by­rån och vårdkvalitetsregister.
 • Långtidsupp­följ­ning­ar via webbfor­mu­lär och telefo­nin­ter­vju­er, kommer göras för en under­grupp av delta­ga­re upp till ett år efter förloss­ning. Om du kontak­tas om detta kommer du få mer infor­ma­tion om vilken typ av frågor det gäller och tidsåtgång.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att besva­ra frågor om psykisk hälsa kan innebä­ra en risk för känslo­mäs­sig påfrest­ning eftersom vissa frågor kan uppfat­tas som känsli­ga. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och ifall du behöver stöd så kan du kontak­ta forskar­tea­met för vägledning.

Om dina enkätsvar skulle tyda på allvar­li­ga symptom på nedstämd­het så kommer du att få ett automa­tiskt medde­lan­de med infor­ma­tion om hur du kan söka vård. Eftersom dina svar är kodade och krypte­ra­de så kan ingen kontakt ske genom appen, men du kommer att ha möjlig­het att ange ditt telefon­num­mer så att forskar­tea­met kan ringa upp dig under kontorstid.

Trots att forskar­grup­pen vidtar åtgär­der för att uppnå mycket hög datasä­ker­het (som att lagra data under kod istäl­let för identi­tet, krypte­ra data direkt vid insam­ling och förva­ra data på Uppsa­la Univer­si­tets servrar med hög nivå av fysisk och elektro­nisk säker­het) är det omöjligt att helt uteslu­ta datain­trång. Om datain­trång mot förmo­dan skulle ske kommer det att hante­ras enligt gällan­de lagstiftning.

Finns det några fördelar?

Du som delta­ga­re får tillgång till en kunskaps­bank i Mom2B-appen om hälsa under gravi­di­tet och efter förloss­ning. Du får också möjlig­het att skicka in förslag på nya ämnen till kunskaps­ban­ken. Utöver detta kommer delta­gan­det inte ge några omedel­ba­ra fördelar.

Vad händer med mina uppgifter?

Projek­tet kommer att samla in och registre­ra infor­ma­tion om dig i forsk­nings­syf­te. Den rätts­li­ga grunden är att forsk­ning som utförs av statli­ga univer­si­tet är en uppgift av allmänt intres­se (EU:s dataskydds­för­ord­ning). Här beskri­ver vi hur vi skyddar dina uppgifter.

Kodnummer

Du får automa­tiskt ett kodnum­mer så att inga uppgif­ter lagras tillsam­mans med din identi­tet. När vi analy­se­rar uppgif­ter­na och redovi­sar resul­ta­ten kommer du att förbli pseudo­ny­mi­se­rad. Svar på enkäter kommer att presen­te­ras så att enskil­da perso­ners svar inte kan spåras. Koppling­en mellan ditt kodnum­mer och din identi­tet lagras på en isole­rad plats, separat från de insam­la­de uppgifterna.

Kryptering

Direkt när uppgif­ter samlas in görs en krypte­ring. Detta betyder att infor­ma­tio­nen görs oläslig. Bara med dekryp­te­rings­nyc­keln blir uppgif­ter­na läsli­ga. Alla trans­por­ter av data över nätverk görs med ytter­li­ga­re en krypte­ring. Dekryp­te­rings­nyc­keln sparas på en lagringsen­het utan nätverkskopp­ling, som förva­ras inlåst i ett kassa­skåp på Uppsa­la Universitet.

Förvaring av datauppgifter

De insam­la­de uppgif­ter­na sparas kodade och krypte­ra­de på en server vid Uppsa­la Univer­si­tet på obestämd tid. Inför våra analy­ser kommer krypte­ring­en att låsas upp, men uppgif­ter­na förblir kodade. Endast forska­re i vår forskar­grupp kommer att ha tillgång till uppgif­ter­na. Vår huvud­sak­li­ga analys, s.k. maski­nin­lär­ning, görs på datorer i ett låst utrym­me på Uppsa­la Univer­si­tet som inte har någon nätverksupp­kopp­ling. Detta innebär samman­ta­get att risken för datain­trång kraftigt minimeras.

Du kan välja ifall vissa av dina enkätsvar ska presen­te­ras i förenklad form på din smartp­ho­ne under ”Statistik”. Inga andra uppgif­ter lagras på själva telefonen.

Identi­fi­er­ba­ra person­upp­gif­ter kommer aldrig att delas med någon tredje part förutom de handläg­ga­re på Social­sty­rel­sen och Statis­tis­ka Central­by­rån och vårdre­gis­ter som hämtar infor­ma­tion från hälso­re­gis­ter för de delta­ga­re som samtyckt till detta. Omedel­bart efter samman­länk­ning­en aviden­ti­fie­ras all data igen genom kodning.

Dina svar och dina resul­tat kommer att behand­las så att inte obehö­ri­ga kan ta del av dem. Ansvar för dina person­upp­gif­ter har Uppsa­la Univer­si­tet. Enligt EU:s dataskydds­för­ord­ning har du rätt att kostnads­fritt få ta del av de uppgif­ter om dig som hante­ras i studi­en och vid behov få eventu­el­la fel rätta­de. Du kan också begära att uppgif­ter om dig raderas samt att behand­ling­en av dina person­upp­gif­ter begrän­sas. Om du vill ta del av uppgif­ter­na ska du kontak­ta huvud­an­sva­rig forska­re, Alkis­tis Skalki­dou, telefon: 070 167 97 78 eller e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se. Dataskydds­om­bud nås på e-post: dataskyddsombud@​uu.​se. Om du är missnöjd med hur dina person­upp­gif­ter behand­las har du rätt att anmäla detta till Integri­tets­skydds­myn­dig­he­ten, som är tillsyns­myn­dig­het. Svaren på enkäter kommer att samman­stäl­las statis­tiskt i pseudo­ny­mi­se­rad form och presen­te­ras så att enskil­da perso­ners svar inte kan spåras.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resul­tat från projek­tet kommer att presen­te­ras på vår hemsi­da (https://​mom2b​.se), i veten­skap­li­ga artik­lar och på natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la konfe­ren­ser. Studi­ens resul­tat kommer att presen­te­ra delta­gar­nas svar på grupp­ni­vå och dina indivi­du­el­la svar kommer inte att kunna spåras till dig.

Försäkring och ersättning

Som delta­ga­re i denna studie täcks du av patientska­de­för­säk­ring­en. Ingen ersätt­ning kommer att ges för att du deltar i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt delta­gan­de är frivil­ligt och du kan när som helst välja att avbry­ta delta­gan­det. Om du väljer att inte delta eller vill avbry­ta ditt delta­gan­de behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påver­ka din framti­da vård eller behandling.

Om du vill avbry­ta ditt delta­gan­de så kan du göra det under ”Appinställningar/Studiedeltagande” direkt i mobil-appen, eller genom att kontak­ta huvud­an­sva­rig forska­re, Alkis­tis Skalki­dou (se nedan).

Du är också välkom­men att kontak­ta oss på mom2b@​kbh.​uu.​se om du har frågor kring studien.

Ansva­rig för studi­en:
Profes­sor Alkis­tis Skalki­dou
Insti­tu­tio­nen för Kvinnors och Barns hälsa
Akade­mis­ka Sjukhu­set, 751 85 Uppsa­la

E-post: mom2b@​kbh.​uu.​se
Telefon: 070 167 97 78