Vill du vara med och bidra till forskning?

  • Var med om ett unikt pro­jekt om för­loss­nings­de­pres­sion och för tidig föd­sel
  • Oav­sett hur du mår så kan du vara med och bidra
  • Bestäm själv hur myc­ket eller lite du vill vara aktiv i stu­di­en

Ladda ner Mom2B-appen idag

Du får myc­ket mer än enkät­frå­gor:

  • Se hur bar­net väx­er i magen för var­je vec­ka
  • Få tips & råd om amning och livet efter för­loss­ning­en
  • Regi­stre­ra i appen pla­ne­ra­de besök hos läka­re eller barn­mors­ka och lägg till påmin­nel­ser
  • Se gra­fer över hur det har gått under gra­vi­di­te­ten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använ­der mobi­len och hur din vikt för­änd­ras.

Upp­fyl­ler du föl­jan­de kri­te­ri­er?

  • Jag är gra­vid eller har fött barn för mind­re än tre måna­der sedan.
  • Jag använ­der just nu min egen smartp­ho­ne.
  • Jag är minst 18 år gam­mal.

Del­ta då i vår app­stu­die som syf­tar till att använ­da arti­fi­ci­ell intel­li­gens för att öka möj­lig­he­ten att tidigt upp­täc­ka kvin­nor som löper hög risk att drab­bas av kom­pli­ka­tio­ner under gra­vi­di­tet och efter för­loss­ning­en.

Gra­vi­di­tet är rolig och spän­nan­de men ibland går det inte som man tänkt sig…

För­loss­nings­de­pres­sion kal­las det när kvin­nor drab­bas av ned­stämd­het under gra­vi­di­te­ten och upp till ett år efter att bar­net fötts. Unge­fär 12% av alla mam­mor får för­loss­nings­de­pres­sion. Det­ta kan leda till lidan­de och pro­blem för den drab­ba­de mam­man och hen­nes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv. Om forsk­ning­en hit­tar bätt­re sätt att iden­ti­fi­e­ra kvin­nor med hög risk för för­loss­nings­de­pres­sion skul­le fler kun­na få vård tidigt.

Mer än bara en forsk­nings­app

Du som del­ta­ga­re får till­gång till en kun­skaps­bank i MOM2B-appen om häl­sa under gra­vi­di­tet och efter för­loss­ning. Du får ock­så möj­lig­het att skic­ka in för­slag på nya ämnen till kun­skaps­ban­ken.

Ta del av dina resul­tat över tid

Följ din akti­vi­tet och ditt måen­de under gra­vi­di­te­ten. Håll koll på till exem­pel hur myc­ket du har rört på dig, hur ditt humör och din ener­gi­ni­vå har väx­lat och hur din vikt för­änd­rats.

Enkä­ter som gör skill­nad

Under gra­vi­di­te­ten och vid för­loss­ning­en kan mam­man och bar­net råka ut för kom­pli­ka­tio­ner. Ett exem­pel är för tidig föd­sel, när bar­net föds innan 37 gra­vi­di­tets­vec­kor. Barn som föds för tidigt har stör­re risk för att bli sju­ka som nyföd­da. I Sve­ri­ge är cir­ka 5% av alla föds­lar för tidi­ga. Om forsk­ning­en ger bätt­re kun­skap för att för­ut­sä­ga vil­ka kvin­nor som har hög­re risk att drab­bas skul­le en del kom­pli­ka­tio­ner kanske kun­na för­hind­ras.