Tills idag har över 2700 kvinnor valt att gå med i Mom2B 

Väl­kom­na Mom2B-mammorna!


Vill du också vara med och bidra till forskning?

  • Lad­da ner vår kost­nads- och reklam­fria app och del­ta i ett unikt pro­jekt om för­loss­nings­de­pres­sion och för tidig födsel
  • Oav­sett hur du mår så kan du vara med och bidra 
  • Bestäm själv hur myc­ket eller lite du vill vara aktiv i studien

Uppfyller du följande kriterier?

  • Jag är gra­vid eller har fött barn för mind­re än tre måna­der sedan.
  • Jag använ­der just nu min egen smartphone.
  • Jag är minst 18 år gammal.

Del­ta då i vår stu­die som under­sö­ker möj­lig­he­ten att använ­da data insam­lad via en app i tele­fo­nen och arti­fi­ci­ell intel­li­gens för att i tidigt ske­de upp­täc­ka kvin­nor med hög risk att drab­bas av kom­pli­ka­tio­ner under gra­vi­di­te­ten och efter förlossningen.

Ladda ner Mom2B-appen idag

Du får myc­ket mer än enkätfrågor:

  • Se hur bar­net väx­er i magen för var­je vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Regi­stre­ra pla­ne­ra­de besök hos läka­re eller barn­mors­ka och lägg till påminnelser
  • Se gra­fer över hur det har gått under gra­vi­di­te­ten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använ­der mobi­len och hur din vikt förändras.

Graviditet är roligt och spännande men ibland går det inte som man tänkt sig…

För­loss­nings­de­pres­sion kal­las det när kvin­nor drab­bas av ned­stämd­het i sam­band med gra­vi­di­te­ten eller under en peri­od upp till ett år efter att bar­net fötts. Unge­fär 12% av alla mam­mor får för­loss­nings­de­pres­sion. Det­ta kan leda till lidan­de och pro­blem för den drab­ba­de mam­man och hen­nes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv och om forsk­ning­en hit­tar bätt­re sätt att iden­ti­fi­e­ra kvin­nor med hög risk för för­loss­nings­de­pres­sion skul­le fler kun­na få vård tidigt.

Mer än bara en forskningsapp

Du som del­ta­ga­re får till­gång till en kun­skaps­bank i Mom2B-appen om häl­sa under gra­vi­di­tet och efter för­loss­ning. Du får ock­så möj­lig­het att skic­ka in för­slag på nya ämnen till kunskapsbanken. 

Ta del av dina resultat över tid

Följ din akti­vi­tet och ditt måen­de under gra­vi­di­te­ten. Håll koll på till exem­pel hur myc­ket du har rört på dig, hur ditt humör och din ener­gi­ni­vå har väx­lat och hur din vikt förändrats. 

Enkäter som gör skillnad

Under gra­vi­di­te­ten och vid förlossningen kan mam­man och bar­net råka ut för kom­pli­ka­tio­ner. Ett exem­pel är för tidig föd­sel, då bar­net föds innan gra­vi­di­tets­vec­ka 37. Barn som föds för tidigt har stör­re risk för att bli sju­ka som nyföd­da. I Sve­ri­ge är cir­ka 5% av alla föds­lar för tidi­ga. Om forsk­ning­en ger bätt­re kun­skap för att för­ut­sä­ga vil­ka kvin­nor som har hög­re risk att drab­bas, skul­le kanske en del kom­pli­ka­tio­ner kun­na förhindras.


Tips

Om du har fött barn, oav­sett om helt nyli­gen eller för fle­ra år sedan, så kan du bidra till för­stå­el­sen av för­loss­nings­de­pres­sion genom att gå med i PACT-stu­­di­en, som är ett annat av våra pågåen­de forskningsprojekt.

Läs mer här >>


Mamma till mamma

MAMMA TILL MAMMA är en ide­ell bru­kar­or­ga­ni­sa­tion vars över­gri­pan­de mål är att främ­ja till­frisk­nan­de bland för­äld­rar som drab­bats av psy­kisk ohäl­sa under gra­vi­di­te­ten eller strax efter att ha fått barn.  Bl.a. erbju­der de stöd, främst i form av mejl-kor­­re­spon­­dens, till mam­mor som mår psy­kiskt dåligt.

Läs mer här >>


Aktuellt

Fler nyhe­ter >>