Tills idag har över 4000 kvinnor valt att gå med i Mom2B 

Välkom­na Mom2B-mammorna!


Mom2B är en unik forsk­nings­stu­die om förloss­nings­de­pres­sion och för tidig födsel, som under­sö­ker möjlig­he­ten att använ­da data insam­lad via en app i telefo­nen för att i tidigt skede upptäc­ka kvinnor med hög risk att drabbas av kompli­ka­tio­ner under gravi­di­te­ten och efter förlossningen.

Vill du också vara med och bidra till forskningen?

  • Att delta i studi­en är enkelt - är du gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan, har tillgång till en egen smartp­ho­ne, och är minst 18 år gammal, så kan du ladda ner vår kostnads- och reklam­fria app. Du registre­rar ditt samtyc­ke till att delta direkt i appen. Här anger du även i vilka olika delar av studi­en du vill delta (t.ex. att besva­ra fråge­for­mu­lär eller att dela uppgif­ter om hur mycket du rör dig). 
  • Oavsett hur du mår så kan du vara med och bidra.
  • Du bestäm­mer själv hur mycket eller lite du vill vara aktiv i studi­en och kan när som helst avbry­ta ditt deltagande.

I Mom2B-appen kommer du att få fylla i olika fråge­for­mu­lär om ditt mående, men den funge­rar även som en gravid-app: 

  • Se hur barnet växer i magen för varje vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Registre­ra plane­ra­de besök hos läkare eller barnmors­ka och lägg till påminnelser
  • Se grafer över hur det har gått under gravi­di­te­ten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använ­der mobilen och hur din vikt förändras.

Mer information

Fortsätt läsa på denna sida för mer allmän infor­ma­tion om Mom2B-studi­en och appen. 

Mer detal­je­rad infor­ma­tion om studi­en och om vad det innebär att delta hittar du i delta­ga­rin­for­ma­tio­nen.

Har du fler frågor om studi­en är du välkom­men att kontak­ta oss på e-post mom2b@​kbh.​uu.​se eller söka svar bland vanli­ga frågor.

Forskar­grup­pen har också gjort en liten film om Mom2B-studi­en som du kan titta på genom att gå till https://​youtu​.be/​4​x​Z​x​R​E​X​i​it4. Obser­ve­ra att filmen ligger i vår youtu­be-kanal, varför du måste accep­te­ra Googles integri­tets och använ­dar­vill­kor.


Graviditet är roligt och spännande men ibland går det inte som man tänkt sig…

Förloss­nings­de­pres­sion kallas det när kvinnor drabbas av nedstämd­het i samband med gravi­di­te­ten eller under en period upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förloss­nings­de­pres­sion. Detta kan leda till lidan­de och problem för den drabba­de mamman och hennes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv och om forsk­ning­en hittar bättre sätt att identi­fi­e­ra kvinnor med hög risk för förloss­nings­de­pres­sion skulle fler kunna få vård tidigt.

Mer än bara en forskningsapp

Du som delta­ga­re får tillgång till en kunskaps­bank i Mom2B-appen om hälsa under gravi­di­tet och efter förloss­ning. Du får också möjlig­het att skicka in förslag på nya ämnen till kunskapsbanken. 

Ta del av dina resultat över tid

Följ din aktivi­tet och ditt mående under gravi­di­te­ten. Håll koll på till exempel hur mycket du har rört på dig, hur ditt humör och din energi­ni­vå har växlat och hur din vikt förändrats. 

Enkäter som gör skillnad

Under gravi­di­te­ten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för kompli­ka­tio­ner. Ett exempel är för tidig födsel, då barnet föds innan gravi­di­tets­vec­ka 37. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyföd­da. I Sveri­ge är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forsk­ning­en ger bättre kunskap för att förut­sä­ga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas, skulle kanske en del kompli­ka­tio­ner kunna förhindras.


Tips

Om du har fött barn, oavsett om helt nyligen eller för flera år sedan, så kan du bidra till förstå­el­sen av förloss­nings­de­pres­sion genom att gå med i PACT-studi­en, som är ett annat av våra pågåen­de forskningsprojekt.

Läs mer här >>

Mamma till mamma

MAMMA TILL MAMMA är en ideell brukar­or­ga­ni­sa­tion vars övergri­pan­de mål är att främja tillfrisk­nan­de bland föräld­rar som drabbats av psykisk ohälsa under gravi­di­te­ten eller strax efter att ha fått barn. Bl.a. erbju­der de stöd, främst i form av mejl-korre­spon­­dens, till mammor som mår psykiskt dåligt.

Läs mer här>>

Den årliga inter­na­tio­nel­la temada­gen World Mater­nal Mental Health Day, som i år inträf­fa­de den 5:e maj, har som syfte att öka medve­ten­he­ten om psykisk ohälsa hos mödrar så att fler kvinnor kan få behand­ling och färre behöver drabbas. Frivil­lig­or­ga­ni­sa­tio­nen som ligger bakom WMMHD ser gärna att så många som möjligt hjälper till att sprida budska­pet, och på deras hemsi­da kan man läsa mer om olika sätt att bidra till kampanjen.

Läs mer här>>

Ny podcast om Mom2B på Resear​ch​Pod​.org
Lyssna på podden för att få reda på mer om BASIC-studi­en som fokuse­ra­de på biolo­gis­ka, psyko­lo­gis­ka och socia­la riskfak­to­rer för perina­tal depres­sion och som ligger till grund för Mom2B-studi­en. I podcas­ten får du även lära dig lite mer om Mom2B-studi­en och vad 3000+ delta­ga­re har gjort det möjligt för oss att forska fram när det gäller mammors menta­la hälsa!


Aktuellt

Fler nyheter >>