Integri­tets­po­li­cy / sekretesspolicy

Projek­tet kommer att samla in och registre­ra infor­ma­tion om dig. Här beskri­ver vi hur vi skyddar dina uppgif­ter. Läs igenom den är Integri­tets­po­li­cy för att säker­stäl­la att du är medve­ten om vilken data som Mom2B Appen kommer att samla in.

Samman­fatt­ning

Mom2B appen samlar in data om din plats, hur telefo­nen rör sig, hur mycket datatra­fik som skickas fram och till och från Inter­net, enkäter som du själv svara på och din röst när du läser enkla texter i appen. Appen samlar in data i bakgrun­den även är du inte aktivt använ­der appen. Ingen data kommer att delas med någon annan än forskar­la­get. Ingen annon­se­ring förekom­mer och ingen data delas med annons­nät­verk. All data skickas krypte­rat (https) och sparas krypte­rat (RSA) på våra servrar. Du kan välja vilken data du vill dela i appen när du registre­rar dig och även senare inne i appen.

Åtkomst till din data

Appen samlar in data i bakgrun­den även är du inte aktivt använ­der appen. Appen slår på senso­rer (accelero­me­ter, gps, gyro, wifi, 4G) med olika inter­vall för att samla in uppgif­ter. Senso­rer­na är alltså inte konstant aktiva utan aktive­ras under en minut var femte minut. Du kommer också att få fylla i enkäter. Insam­la­de uppgif­ter krypte­ras omedel­bart och lagras tillfäl­ligt i appen innan den automa­tiskt skickar insam­la­de uppgif­ter till Mom2B-servrar­na. Vissa uppgif­ter lagras dock längre i appen för att kunna presen­te­ra statistik om hur mycket du rör dig, hur länge skärmen är påsla­gen, hur mycket du använ­der socia­la medier, din vikt, ditt humör och din energi. Data om plats kommer att använ­das för att ta reda på hur fysiskt aktiv du är genom att mäta avstånd och hastig­het när du förflyt­tar dig. Data om din Plats som skickas till Mom2B-servrar­na kommer att använ­das till att analy­se­ra eventu­el­la samband mellan fysisk aktivi­tet och förloss­nings­de­pres­sion. Resul­ta­tet av studi­en kan komma att presen­te­ras i medicins­ka tidskrif­ter, men person­li­ga data kommer endast att delas med forskar­grup­pen. Enskil­da indivi­der kommer inte att kunna identi­fie­ras vid presen­ta­tion av resultaten.

När det gäller GPS (plats) data lägger appen på en slump­mäs­sig "offset" på dina data så att inte ens forskar­grup­pen kan se på vilken plats telefo­nen med appen har varit. Plats data används till att mäta avstånd inte kontrol­le­ra speci­fi­ka platser. Mom2B kommer aldrig att dela några person­li­ga uppgif­ter till någon annan. Endast forskar­la­get kommer att ha tillgång till data.

Kodnum­mer

Du får automa­tiskt ett kodnum­mer så att inga uppgif­ter lagras tillsam­mans med din identi­tet. När vi analy­se­rar uppgif­ter­na och redovi­sar resul­ta­ten kommer du att förbli anonym. Svar på enkäter kommer att presen­te­ras så att enskil­da perso­ners svar inte kan spåras. Koppling­en mellan ditt kodnum­mer och din identi­tet lagras på en isole­rad plats, separat från de insam­la­de uppgifterna.

Krypte­ring

Direkt när uppgif­ter samlas in görs en krypte­ring. Detta betyder att infor­ma­tio­nen görs oläslig. Bara med krypte­rings­nyc­keln blir uppgif­ter­na läsli­ga. Alla trans­por­ter av data över nätverk görs med ytter­li­ga­re en krypte­ring (https). Krypte­rings­nyc­keln sparas på en lagringsen­het utan nätverkskopp­ling, som förva­ras inlåst i ett kassa­skåp på Uppsa­la Universitet.

Plats­da­ta

Uppgif­ter lagras om hur mycket du förflyt­tar dig. Vi vill registre­ra hur mycket och hur snabbt du rör dig, men inte exakt var. Bara din plats från okänd punkt sparas, inte din exakta position. Mom2B samlar in plats­da­ta för att registre­ra ditt rörel­se­möns­ter och för din rörel­sesta­tistik i appen, även i bakgrun­den när appen är stängd eller inte används. I appen kan du välja att inte tillå­ta detta och då sparas inga plats­da­ta, relati­va eller exakta.

Förva­ring av datauppgifter

De insam­la­de uppgif­ter­na sparas kodade och krypte­ra­de på en server vid Uppsa­la Univer­si­tet på obestämd tid. Inför våra analy­ser kommer krypte­ring­en att låsas upp, men uppgif­ter­na förblir kodade. Bara forska­re i vår forskar­grupp kommer att ha tillgång till uppgif­ter­na. Vår huvud­sak­li­ga analys, s.k. maski­nin­lär­ning, görs på datorer i ett låst utrym­me på Uppsa­la Univer­si­tet som inte har någon nätverksupp­kopp­ling. Detta innebär samman­ta­get att risken för datain­trång kraftigt minimeras.

Du kan välja ifall vissa av dina enkätsvar ska presen­te­ras i förenklad form på din smartp­ho­ne under ”Statistik”. Inga andra uppgif­ter lagras på själva telefonen.

Identi­fi­er­ba­ra person­upp­gif­ter kommer aldrig att delas med någon tredje part förutom de handläg­ga­re på Social­sty­rel­sen, Statis­tis­ka Central­by­rån och vårdkva­li­tets­re­gis­ter som hämtar infor­ma­tion från hälso­re­gis­ter för de delta­ga­re som samtyckt till detta. Omedel­bart efter samman­länk­ning­en aviden­ti­fie­ras all data igen genom kodning.

Dina svar och dina resul­tat kommer att behand­las så att inte obehö­ri­ga kan ta del av dem. Ansvar för dina person­upp­gif­ter har Uppsa­la Univer­si­tet. Enligt EU:s dataskydds­för­ord­ning har du rätt att kostnads­fritt få ta del av de uppgif­ter om dig som hante­ras i studi­en och vid behov få eventu­el­la fel rätta­de. Du kan också begära att uppgif­ter om dig raderas samt att behand­ling­en av dina person­upp­gif­ter begrän­sas. Om du vill ta del av uppgif­ter­na ska du kontak­ta huvud­an­sva­rig forska­re, Alkis­tis Skalki­dou, telefon: 070 167 97 78 eller e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se. Dataskydds­om­bud nås på e-post: dataskyddsombud@​uu.​se. Om du är missnöjd med hur dina person­upp­gif­ter behand­las har du rätt att anmäla detta till Datain­spek­tio­nen, som är tillsyns­myn­dig­het. Svaren på enkäter kommer att samman­stäl­las statis­tiskt i anonym form och presen­te­ras så att enskil­da perso­ners svar inte kan spåras.

Hur får jag infor­ma­tion om resul­ta­tet av studien?

Resul­tat från projek­tet kommer att presen­te­ras på vår hemsi­da https://​www​.mom2b​.se, i veten­skap­li­ga artik­lar och på natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la konfe­ren­ser. Studi­ens resul­tat kommer att presen­te­ra delta­gar­nas svar i grupper och dina indivi­du­el­la svar kommer inte att kunna spåras till dig.

Försäk­ring och ersättning

Som delta­ga­re i denna studie täcks du av patientska­de­för­e­ning­en. Ingen ersätt­ning kommer att ges för att du deltar i studien.

Delta­gan­det är frivil­ligt

Ditt delta­gan­de är frivil­ligt och du kan när som helst välja att avbry­ta delta­gan­det. Om du väljer att inte delta eller vill avbry­ta ditt delta­gan­de behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påver­ka din framti­da vård eller behandling.

Avbry­ta deltagande

Du kan avbry­ta ditt delta­gan­de genom att i appen gå till: Min sida -> Appin­ställ­ning­ar -> Studi­e­del­ta­gan­de och klicka på "Lämna studie". Du är också välkom­men att kontak­ta oss på mom2b@​kbh.​uu.​se om du har frågor kring studien.