Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

För­loss­nings­de­pres­sion kal­las det när kvin­nor drab­bas av ned­stämd­het under gra­vi­di­te­ten och upp till ett år efter att bar­net fötts. Unge­fär 12% av alla mam­mor får för­loss­nings­de­pres­sion. Det­ta kan leda till lidan­de och pro­blem för den drab­ba­de mam­man och hen­nes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv. Om forsk­ning­en hit­tar bätt­re sätt att iden­ti­fi­e­ra kvin­nor med hög risk för för­loss­nings­de­pres­sion skul­le fler kun­na få vård tidigt.

Under gra­vi­di­te­ten och vid förlossningen kan mam­man och bar­net råka ut för kom­pli­ka­tio­ner. Ett exem­pel är för tidig föd­sel, när bar­net föds innan 37 gra­vi­di­tets­vec­kor. Barn som föds för tidigt har stör­re risk för att bli sju­ka som nyföd­da. I Sve­ri­ge är cir­ka 5% av alla föds­lar för tidi­ga. Om forsk­ning­en ger bätt­re kun­skap för att för­ut­sä­ga vil­ka kvin­nor som har hög­re risk att drab­bas skul­le en del kom­pli­ka­tio­ner kanske kun­na förhindras.

Med hjälp av smartp­ho­nes går det att sam­la in infor­ma­tion om män­ni­skors var­dags­liv. Exem­pel på mät­ning­ar är hur myc­ket en per­son för­flyt­tar sig och hur aktiv den är på soci­a­la medi­er. Såda­na mät­ning­ar har i tidi­ga­re stu­di­er kun­nat för­ut­sä­ga psy­kiskt måen­de, men det har inte stu­de­rats hos gra­vi­da kvin­nor eller nybliv­na mam­mor. Ing­en har hel­ler stu­de­rat om mät­ning­ar­na kan för­ut­sä­ga kom­pli­ka­tio­ner under gra­vi­di­te­ten och vid förlossningen.