Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Förloss­nings­de­pres­sion kallas det när kvinnor drabbas av nedstämd­het under gravi­di­te­ten och upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förloss­nings­de­pres­sion. Detta kan leda till lidan­de och problem för den drabba­de mamman och hennes barn. Det finns effek­ti­va behand­lingsal­ter­na­tiv. Om forsk­ning­en hittar bättre sätt att identi­fi­e­ra kvinnor med hög risk för förloss­nings­de­pres­sion skulle fler kunna få vård tidigt.

Under gravi­di­te­ten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för kompli­ka­tio­ner. Ett exempel är för tidig födsel, när barnet föds innan 37 gravi­di­tets­vec­kor. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyföd­da. I Sveri­ge är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forsk­ning­en ger bättre kunskap för att förut­sä­ga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas skulle en del kompli­ka­tio­ner kanske kunna förhindras.

Med hjälp av smartp­ho­nes går det att samla in infor­ma­tion om männi­skors vardags­liv. Exempel på mätning­ar är hur mycket en person förflyt­tar sig och hur aktiv den är på socia­la medier. Sådana mätning­ar har i tidiga­re studi­er kunnat förut­sä­ga psykiskt mående, men det har inte stude­rats hos gravi­da kvinnor eller nybliv­na mammor. Ingen har heller stude­rat om mätning­ar­na kan förut­sä­ga kompli­ka­tio­ner under gravi­di­te­ten och vid förlossningen.