Hur finansieras appen?

Mom2B appen utveck­la­des genom stöd av SKRs för­loss­nings­sats­ning samt ALF-medel från Regi­on Upp­sa­la, i sam­ar­be­te med Upp­sa­la Uni­ver­si­tet. Inle­dan­de datain­sam­ling och under­håll av appen finan­sie­ras av ALF-medel, Regi­on Upp­sa­la.  Vida­re finan­sie­ring söks hos oli­ka anslags­gi­va­re i Sverige.