Hur finansieras appen?

Mom2B appen utveck­la­des genom stöd av SKRs förloss­nings­sats­ning samt ALF-medel från Region Uppsa­la, i samar­be­te med Uppsa­la Univer­si­tet. Inledan­de datain­sam­ling och under­håll av appen finan­si­e­ra­des av ALF-medel, Region Uppsa­la. Veten­skaps­rå­det och Hjärn­fon­den ger pågåen­de stöd till studien.