Hur finansieras appen?

Mom2B appen utveck­la­des genom stöd av SKRs förloss­nings­sats­ning samt ALF-medel från Region Uppsa­la, i samar­be­te med Uppsa­la Univer­si­tet. Inledan­de datain­sam­ling och under­håll av appen finan­sie­ras av ALF-medel, Region Uppsa­la.  Vidare finan­sie­ring söks hos olika anslags­gi­va­re i Sverige.