Hur säkras deltagarnas -kvinnor och barns- persondata enligt GDPR?

Studi­en följer GDPR bestäm­mel­ser. Proces­ser för hante­ring av person­da­ta är uppbygg­da tillsam­mans med Uppsa­la univer­si­tets IT avdel­ning­en och är förank­ra­de med juridis­ka avdel­ning­en och säker­hets­av­del­ning­en vid Uppsa­la universitet.