Hur säkras deltagarnas -kvinnor och barns- persondata enligt GDPR?

Stu­di­en föl­jer GDPR bestäm­mel­ser. Pro­ces­ser för han­te­ring av per­son­da­ta är upp­bygg­da till­sam­mans med Upp­sa­la uni­ver­si­tets IT avdel­ning­en och är för­ank­ra­de med juri­dis­ka avdel­ning­en och säker­hets­av­del­ning­en vid Upp­sa­la universitet.