Vem har skapat och underhåller appen?

Mom2B är skapad av ett företag som är upphand­lat av Uppsa­la Univer­si­tet i samar­be­te med Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa. Appen är förank­rad med Uppsa­la Univer­si­tets IT avdel­ning, juridis­ka avdel­ning och säkerhetsavdelning.

Nu när appen är igång sköts driften fortfa­ran­de av det upphand­la­de företa­get och av IT-perso­nal vid univer­si­te­tet, men vi i forskar­grup­pen agerar som first-line support.