Vem har skapat och underhåller appen?

Mom2B är ska­pad av ett före­tag som är upp­hand­lat av Upp­sa­la Uni­ver­si­tet i sam­ar­be­te med Insti­tu­tio­nen för kvin­nors och barns häl­sa. Appen är för­ank­rad med Upp­sa­la Uni­ver­si­tets IT avdel­ning, juri­dis­ka avdel­ning och säkerhetsavdelning.

Nu när appen är igång sköts drif­ten fort­fa­ran­de av det upp­hand­la­de före­ta­get och av IT-per­so­nal vid uni­ver­si­te­tet, men vi i fors­kar­grup­pen age­rar som first-line support.