WoMHeR - Ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiska hälsa

2020-03-18

Uppsa­la univer­si­tet har i år startat ett forsk­nings­cent­rum för kvinnors psykis­ka hälsa – Women’s Mental Health during the Repro­ducti­ve lifespan, WoMHeR

Psykisk ohälsa är på väg att bli samti­dens störs­ta och mest kostsam­ma samhäl­le­li­ga problem. Det här centrat vill därför satsa på att samla forska­re från olika disci­pli­ner för att bättre kunna förstå, motver­ka och behand­la den ökande ohälsan. WoMHeR fokuse­rar på psykisk ohälsa hos kvinnor i barna­fö­dan­de åldrar – så Mom2B passar bra in i denna satsning. Vi håller tummar­na för att detta bara är början på satsning­ar­na inom vårt vikti­ga område.

Läs mer om WoMHeR här.