WoMHeR - Ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiska hälsa

2020-03-18

Upp­sa­la uni­ver­si­tet har i år star­tat ett forsk­nings­cent­rum för kvin­nors psy­kis­ka häl­sa – Women’s Men­tal Health during the Repro­ducti­ve life­span, WoMHeR

Psy­kisk ohäl­sa är på väg att bli sam­ti­dens störs­ta och mest kost­sam­ma sam­häl­le­li­ga pro­blem. Det här centrat vill där­för sat­sa på att sam­la fors­ka­re från oli­ka disci­pli­ner för att bätt­re kun­na för­stå, mot­ver­ka och behand­la den ökan­de ohäl­san. WoM­HeR foku­se­rar på psy­kisk ohäl­sa hos kvin­nor i barna­fö­dan­de åld­rar – så Mom2B pas­sar bra in i den­na sats­ning. Vi hål­ler tum­mar­na för att det­ta bara är bör­jan på sats­ning­ar­na inom vårt vik­ti­ga område.

Läs mer om WoM­HeR här.