Varför behöver appen min platsinformation?

Mom2B appen är base­rad på en platt­form från Har­vard School of Pub­lic Health. Den­na platt­form krä­ver att plats­in­for­ma­tion mås­te vara aktiv i bak­grun­den för att appen ska kun­na ta emot enkä­ter, skic­ka noti­fi­e­ring­ar och sam­la data om mobil och inter­ne­tan­vänd­ning. Trots det­ta spa­ras ing­en plats­da­ta auto­ma­tiskt bara för att du har plats­in­for­ma­tio­nen påsla­gen om du inte uttryck­li­gen valt att ge ditt med­gi­van­de till det­ta i med­gi­van­de­de­len av stu­di­en. Även om du med­gi­vit att plats­in­for­ma­tion får spa­ras kom­mer din exak­ta posi­tion inte spa­ras utan endast rela­tiv rörel­se uti­från okänd punkt. Under Min sida/Appinställningar/Samtycke kan du änd­ra ditt med­gi­van­de när du vill.