Risken för förlossnings­depression ökar hos kvinnor med lägre själv­rapporterad motståndskraft efter svåra bristningar

2020-05-05

I en stu­die som pub­li­ce­rats helt nyli­gen under­sök­te vi om ris­ken för att utveck­la post­par­tum­de­pres­sion är hög­re hos kvin­nor som fått svå­ra brist­ning­ar vid förlossningen (brist­ning­ar grad 3 eller mer).

När vi ana­ly­se­ra­de det­ta för samt­li­ga kvin­nor i stu­di­en såg vi ing­et sam­band. Där­e­mot för kvin­nor som ock­så rap­por­te­ra­de under gra­vi­di­tet att de har låg resi­li­ens (låg psy­ko­lo­gisk mot­stånds­kraft eller för­må­ga till åter­hämt­ning) såg vi ett sam­band med en ökad risk för depres­si­va sym­tom efter förlossningen. 

Arti­keln: https://​obgyn​.onli​ne​lib​ra​ry​.wiley​.com/​d​o​i​/​a​b​s​/​1​0​.​1​1​1​1​/​1​4​7​1​-​0​5​2​8​.​1​6​271