Risken för förlossnings­depression ökar hos kvinnor med lägre själv­rapporterad motståndskraft efter svåra bristningar

2020-05-05

I en studie som publi­ce­rats helt nyligen under­sök­te vi om risken för att utveck­la postpar­tum­de­pres­sion är högre hos kvinnor som fått svåra brist­ning­ar vid förlossningen (brist­ning­ar grad 3 eller mer).

När vi analy­se­ra­de detta för samtli­ga kvinnor i studi­en såg vi inget samband. Däremot för kvinnor som också rappor­te­ra­de under gravi­di­tet att de har låg resili­ens (låg psyko­lo­gisk motstånds­kraft eller förmå­ga till återhämt­ning) såg vi ett samband med en ökad risk för depres­si­va symtom efter förlossningen. 

Artikeln: https://​obgyn​.online​lib​ra​ry​.wiley​.com/​d​o​i​/​a​b​s​/​1​0​.​1​1​1​1​/​1​4​7​1​-​0​5​2​8​.​1​6​271