Hur gör jag om jag byter telefon?

När du byter tele­fon och regi­stre­rar dig med sam­ma upp­gif­ter som du använ­de i din för­ra tele­fon ska appen frå­ga dig om det gäl­ler sam­ma gra­vi­di­tet. Sva­rar du ja på den frå­gan, kom­mer dina fort­sat­ta regi­stre­ring­ar att kopp­las sam­man med dina tidi­ga­re upp­gif­ter i vår data­bas. Tyvärr är det tele­fo­nen som kän­ner igen vil­ka enkä­ter du redan sva­rat på. Det­ta gör att du kan kom­ma att få enkä­ter i lis­tan som du redan besva­rat. Du kan då använ­da dig av pap­pers­kor­gen, som du hit­tar högst upp till väns­ter, för att rade­ra enkä­ter du vet med dig att du besvarat.