Mom2B-studiens protokoll

2022-05-01

I april 2022 publi­ce­ra­des Mom2B-studi­ens proto­koll i tidskrif­ten "BMJ Open" och kan läsas utan kostnad. Här beskri­ver vi, för en initi­e­rad publik, den forsk­nings­plan som ligger till grund för studi­en, inklu­si­ve syfte, fråge­ställ­ning­ar, metoder och plane­ra­de analyser.