Ny delstudie om samband mellan exponering för visst Youtube-innehåll och graviditetsrelaterad ångest

2022-11-21

"YouTu­be och Gravi­di­tets­re­la­te­rad ångest"

I denna delstu­die som drivs av den postdok­to­ra­la forska­ren Femke Geusens under­sö­ker vi förhål­lan­det mellan expone­ring för gravi­di­tets- och förloss­nings­re­la­te­rat YouTu­be-innehåll och gravi­di­tets­re­la­te­rad ångest. Fakto­rer som stude­ras är mekanis­mer relate­ra­de till sk. "edutain­ment" (under­håll­ning i utbildan­de syfte), proces­ser bakom delta­gar­nas sökning efter hälso­in­for­ma­tion och deras behov av hälsoinformation.”

” YouTu­be and Pregnan­cy related anxie­ty"

In this sub study led by the post-docto­ral resear­cher Femke Geusens, we explo­re the relations­hip between the exposu­re to pregnan­cy and child­birth-related YouTu­be content and pregnan­cy related anxie­ty taking into account enter­tain­ment educa­tion mecha­nisms, health infor­ma­tion seeking proces­ses and parti­ci­pants’ health infor­ma­tion needs.