Mentalt mående hos gravida under COVID-19-pandemin

2023-01-16

I vår senas­te publi­ce­ra­de artikel av Emma Frans­son m.fl., beskri­ver vi hur det menta­la måendet har fluktu­re­rat hos gravi­da kvinnor under Covid-19-pande­mins första två vågor. Depres­si­va symtom ökade under båda pande­mi-vågor­na, från janua­ri 2020 till febru­a­ri 2021. Även ångest­sym­to­men ökade signi­fi­kant, men bara under den första vågen 2020. Under­sök­ning­en visar också att många gravi­da avboka­de plane­ra­de mödra­vårds­be­sök på grund av pande­min. Digital fenotyp­ning med Mom2b-appen har i denna studie visat sig vara en använd­bar metod för att nå ut till många famil­jer och, nästan i realtid, kartläg­ga föränd­ring­ar i menta­la hälso­till­stånd. Detta kan poten­ti­ellt ge en metodik för tidig upptäckt av symptom och under­lät­ta framti­da förebyg­gan­de insat­ser. Vi tackar alla delta­gan­de familjer.

Referens

Frans­son E, Karalexi M, Kimmel M, Bränn E, Kollia N, Tas A, van Zoest V, Nordling E, Skalki­dou A, Papad­o­pou­los FC. Diffe­ren­ti­a­ted mental health patterns in pregnan­cy during COVID-19 first two waves in Sweden: a mixed methods study using digital pheno­ty­ping. Sci Rep. 2022 Dec 8;12(1):21253. doi: 10.1038/s41598-022-25107-3.

Mental health in pregnan­cy during COVID-19

In our recent publi­ca­tion by Emma Frans­son and colle­a­gues, we descri­be how mood measu­res have fluctu­a­ted during the two first pande­mic waves. Depres­si­ve symptoms in pregnan­cy incre­a­sed during both COVID waves from Jan 2020 to Feb 2021. Especi­al­ly, in the first wave, anxie­ty symptoms also signi­fi­cant­ly incre­a­sed. Pregnant women repor­ted on cance­led mater­ni­ty­he­alt­h­ca­re appoint­ments due to the pande­mic. Mom2b digital pheno­ty­ping has been useful for the nearly real-time reflec­tion of mental health states changing over time, making it easy to reach out to manyfamilies.This can poten­ti­al­ly provi­de a metho­do­lo­gy for the early detec­tion of distress­symptoms and facili­ta­te future preven­ti­ve inter­ven­tions. We deeply thank all parti­ci­pa­ting families.