Barnaföderskor i Sverige som följs i Mom2B appen: Regional representation

2023-03-15

Mom2B-studi­en pågår fortfa­ran­de och har redan över 6500 delta­gan­de kvinnor.

Det återstår fortfa­ran­de två år av vår datain­sam­ling, men vi kan redan nu konsta­te­ra att den regio­na­la repre­sen­ta­tio­nen av Mom2B-delta­gar­na i stort följer fördel­ning­en av födslar i Sveri­ge1.

Foto: Hannah Busing 2020 (Unsplash)

I diagram­met nedan kan du se den procen­tu­el­la andelen av alla förloss­ning­ar i Sveri­ge som inträf­far i respek­ti­ve region (orange) och den procen­tu­el­la andelen av studi­e­del­ta­gar­na som tillhör en viss region (rosa). Uppsa­la är hemvist för studi­ens utveck­la­re och vi kan se en viss överre­pre­sen­ta­tion av delta­ga­re från just Region Uppsala.

De insam­la­de uppgif­ter­na är mycket värde­ful­la för fortsatt forsk­ning; bättre förstå­el­se för predik­to­rer för kvinnors psykis­ka hälsa under och efter gravi­di­te­ten är viktigt för att förbätt­ra förebyg­gan­de, upptäckt och behandling.

Vi vill tacka alla som hittills har delta­git i denna studie. Tillsam­mans kan vi förbätt­ra kvinnors psykis­ka hälsa!


  1. Statistik­da­ta­bas för gravi­di­te­ter, förloss­ning­ar och nyföd­da. Social­sty­rel­sen. https://​sdb​.social​sty​rel​sen​.se/​i​f​_​m​f​r​_​0​0​4​/​v​a​l​.​a​spx