Vi vill veta vad du tycker

2023-04-30

Dina synpunk­ter hjälper oss att förbätt­ra forsk­nings­ap­pen Mom2B och göra den mer använ­dar­vän­lig. Baserat på återkopp­ling­en vi fått hittills har vi anpas­sat hur ofta du får medde­lan­den och notiser om enkäter i appen.

Vi uppskat­tar återkopp­ling­en och kommer att fortsät­ta att utveck­la appen för att återspeg­la de senas­te forsk­nings­re­sul­ta­ten. Genom att delta i studi­en hjälper du till att stödja mammors psykis­ka hälsa under och efter graviditet!

Vi vill gärna höra vad du tycker! Betyg­sätt oss i App Store/Play Store, kontak­ta oss via socia­la medier eller mejla oss på mom2b@​kbh.​uu.​se.

Lite återkopp­ling vi fått från delta­ga­re och använ­da­re av Mom2B-appen:

”Det år positiv till att dessa studi­er görs.”

”Tyckte det var både relevan­ta och bra frågor.”

”Bra möjlig­het att reflek­te­ra över sitt eget mående och sina vanor samti­digt som man bidrar till forskning.”

”Super­b­ra initi­a­tiv👍hoppas att appen ger goda resultat!”

Shingi Rice 2020 (unsplash​.com)