Hjärnfonden

Hjärn­fon­den finan­si­e­rar grund­forsk­ning och klinisk forsk­ning om hjärnan och andra delar av nervsy­ste­met genom stöd i form av stipen­di­er och bidrag till kvali­tets­grans­ka­de ansökningar.