Vetenskapsrådet

Veten­skaps­rå­det  är Sveri­ges störs­ta statli­ga forsk­nings­fi­nan­siär och ger stöd till forsk­ning av högsta kvali­tet inom alla vetenskapsområden.