WOMHER

Uppsa­la univer­si­tets centrum för kvinnors psykis­ka hälsa, WOMHER – ett unikt tvärve­ten­skap­ligt centrum med målet att ta fram evidens­ba­se­rad kunskap för framti­da strate­gis­ka beslut inom arbets­liv och samhälle.