Nordic Marcé-konferensen i Uppsala

2023-10-07

Om tre veckor kommer Nordic Marcé-konfe­ren­sen hållas i Uppsa­la. Vi ser tillsam­mans med NFSU (Nordisk Forening for Spedbarns Utvik­ling) fram emot att välkom­na forska­re från hela Norden till Uppsa­la mellan den 25e-27e oktober. Vi kommer ha tre dagar med intres­san­ta talare om mater­nell psykisk hälsa och barns utveck­ling. Med en kombi­na­tion av etable­ra­de forska­re och presen­ta­tio­ner och posters utval­da från inskic­ka­de abstracts hoppas vi ha satt ihop ett innehålls­rikt program.

Vissa Mom2B-forska­re har också godkänts till att presen­te­ra sin forskning.På torsda­gen kommer Maria Vrettou presen­te­ra sin studie ”Peripra­tum depres­sion, telome­re length and genoty­pe, and adver­se child­hood experi­ences”. Du kan också se Hsing-Fen Tus poster ”Perina­tal offspring’s langu­age develop­ment: an umbrel­la review” eller Ylva Walldens poster ”Allopreg­na­no­lo­ne levels and depres­si­ve symptoms throug­hout the perina­tal period in relation to early life adver­si­ty”. På freda­gen presen­te­rar Femke Geusens två posters- ”Explo­ring the motives why women drop out of a perina­tal depres­sion m-health study” and ”Insights in care experi­ences through Youtu­be still­birth stori­es: Lessons for the labor ward”. Maria Grandahl presen­te­rar också sin poster ”Separa­tion between mothers and infants after birth-reasons and mothers experiences”.