European Journal of Midwifery pris för presentation av studie

2024-03-25

Dr Femke Geusens (Marie Curie Fellow, Uppsa­la univer­si­tet), Dr Annick Bogaerts (KU Leuven) och Profes­sor Alkis­tis Skalki­dou (Uppsa­la univer­si­tet, Mom2B princip­le investi­ga­tor) publi­ce­ra­de nyligen en ny studie som under­sö­ker hur dödfödd­hets­be­rät­tel­ser online kan förbätt­ra den obstet­ris­ka vården. Vi är glada att kunna medde­la att huvud­för­fat­ta­ren, Dr Femke Geusens, har vunnit priset för 'Best Oral Presen­ta­tion in Midwi­fe­ry Research' vid den senas­te CARE4-konfe­ren­sen. CARE4-konfe­ren­sen är en inter­na­tio­nell veten­skap­lig sjukskö­ters­ke- och barnmors­ke­kon­fe­rens som anord­na­des i Antwer­pen, Belgi­en. Priset delades ut av Europe­an Journal of Midwifery.

Studi­en, med titeln 'I had to Educa­te Myself': A thema­tic analy­sis of online still­birth stori­es to impro­ve obstetric care, publi­ce­ra­des i BJOG: An Inter­na­tio­nal Journal of Obstetrics and Gyneco­lo­gy förra månaden. Genom att analy­se­ra 19 engelsk­språ­ki­ga YouTu­be-videor som delats av kvinnor som varit med om dödföd­sel, var syftet att belysa uppfyll­da och ouppfyll­da behov hos dessa kvinnor för att hitta sätt att förbätt­ra deras obstet­ris­ka vård. Med hjälp av tematisk analys identi­fi­e­ra­de vi tre vikti­ga områden där förloss­nings­vår­den kunde förbätt­ras: deras delak­tig­het i val och besluts­fat­tan­de, den infor­ma­tion om dödfödd­het som de fick under sin mödra­vård och hur de behand­la­des av sina vårdgivare.

Resul­ta­ten från denna studie kan förhopp­nings­vis påver­ka hur förloss­nings­vår­den bedrivs. Genom att ta hänsyn till åsikter­na och behoven hos kvinnor som har upplevt dödfödd­het kan vårdper­so­nal skapa en mer stödjan­de och stärkan­de miljö för dessa famil­jer. Genom att lyssna på deras berät­tel­ser och ta itu med deras ouppfyll­da behov kan vi arbeta för att skapa ett hälso- och sjukvårds­sy­stem som är mer medkän­nan­de och effek­tivt för alla.